Privātuma politika

Privātuma politika

 

1. Personas datu apstrādes Pārzinis:
1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “KG KNUTSSON” (turpmāk KGK), reģ.Nr. 40003397613, juridiskā adrese Gunāra Astras iela 3, Rīga, LV-1084, tālrunis 67 807 870 ,mājaslapas www.kgk.lvwww.ae.lv .

2. Personas datu Apstrādātājs:
2.1. SIA “KG KNUTSSON”, reģ.Nr. 40003397613, juridiskā adrese Gunāra Astras iela 3, Rīga, LV-1084, tālrunis 67 807 870 ,mājaslapas www.kgk.lvwww.ae.lv ,izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti.

3. Kas ir Privātuma politika?
3.1. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā KGK vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta  personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.  
3.2. Ja KGK atjauninās šo politiku, visas izmaiņas, tiks publicētas mājaslapā www.ae.lv .  

4. Kādus personas datus apstrādā KGK? 
4.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā KGK, ir atkarīgas no Klienta sniegtajiem datiem. KGK ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 6.punktā norādītājiem nolūkiem:
4.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
4.1.2. komunikācijas dati – e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar KGK;
4.1.5. dati, kurus Klients pats paziņo KGK;
4.1.6. videonovērošanas ieraksti un attēli.

 5. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes pamats?
5.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz KGK darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanās spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot KGK apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta rakstiski (aizpildot veidlapu Autoeksperts/KGK salonā, nosūtot elektronisko pieprasījumu www.ae.lv mājaslapā). Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar KGK.

 6. Kādiem nolūkiem KGK apstrādās Klienta personas datus?
6.1. KGK apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu ar KGK spēkā esamības laikā:
6.1.2. Klienta informēšanai par KGK produktiem un pakalpojumiem;
6.1.3. videonovērošanai drošības nolūkiem
6.1.4. KGK apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu KGK iekšējos procesus, nodrošinātu vienotu atlaižu sistēmu.

7. Kā KGK aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus? 
7.1. KGK nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, KGK pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
7.2. KGK rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas KGK vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši KGK deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem. 
7.3. KGK neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no KGK, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
7.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā KGK paziņos par to Klientam.

8.  Kādas tiesības ir Klientam? 
8.1. Vērsties KGK, lai saņemtu KGK rīcībā esošo personas datu kopiju.
8.2. Labot visus KGK rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot  izmaiņas www.ae.lv mājslapā, zvanot par tālruni 67 807 870, vai Autoekperts veikalā.
8.3. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāt.